Historiske begivenheder

1653

I Paris opsættes de første postkasser.

 

1653

Danskeren Thomas Bartholin beskriver som den første, hvilken funktion og betydning leveren har (leveren er et organ der blandt andet behandler kroppens affaldsstoffer. Leveren er i stand til at ændre stoffer (f.eks. gøre dem mere vandopløselige), så de lettere kan udskilles i nyrerne. Desuden kan leveren omdanne stoffer og udskille dem gennem galden til tarmen). Endvidere opdager han lymfekarsystemet hos mennesker, der er det system af lymfeknuder og lymfekar, der er overalt i kroppen, og som indsamler og renser lymfevæske.

 

1654

Pest udbryder i København og kræver omkring 9.000 dødsofre.

 

1656

Penduluret opfindes af hollænderen Christiaan Huygens.

 

1657-1660

Karl Gustav krigen. Frederik den 3. erklærer Sverige krig med det formål at få revanche for nederlaget i Horns krig og Torstenson krigen i 1645.

 

1657

Svenske tropper erobrer Jylland.

 

1658

Spiseisen udvikles af italieneren Procopio.

 

1658

Karl 10. Gustavs legendariske færd over de frosne danske bælter. Med sin hær på 12.000 soldater marcheres over isen fra Langeland til Lolland.

 

1658

Danmark taber Karl Gustav krigen, og ved Roskildefreden afstås Skåne, Halland, Blekinge og Bornholm samt Bohus len og Trondhjem len i Norge.

 

1658

Karl 10. Gustav bryder freden og fortsætter krigen. Bornholm befrier sig selv og overdrager øen til Frederik 3.

 

1658

Frederik 3. opretter Den Kongelige Livgarde hvis formål er beskyttelsen af de enkelte medlemmer af det danske kongehus.

 

1659

På sydsjælland fører Svend Gønge guerillakrig mod svenskerne.

 

1659

Kun København og Bornholm er stadig under dansk kontrol. København stormes af stor svensk hærstyrke, der på ufattelig vis tvinges tilbage.

 

1659

Fort Frederiksborg i Dansk Guinea (en del af det nuværende Ghana) bygges.

 

1659

Sjællandske præster opretter den første danske enkekasse. Danmarks første pensionssystem er sat i kraft.

 

1660

Efter Karl 10. Gustavs død indgår Danmark og Sverige fred. Roskildefreden står ved magt med undtagelse af Trondhjem len, der atter bliver norsk og Bornholm der forbliver dansk.

 

1660

Den danske konge bliver enevældig, og tronen gøres samtidig arvelig. Adelen mister sine privilegier.

 

1660

Lenene afløses af amter, der ledes af kongeligt udnævnte amtsmænd.

 

1661

Fort Christiansborg i Dansk Guinea bygges.

 

1661

Højesteret, landets øverste domstol, oprettes.

 

1661

Stockholm Bank udsteder verdens første pengesedler.

 

1662

Sammenhængen mellem luftens tryk, volumen og temperatur opdages af englænderen Robert Boyle.

 

1663-1685

Leonora Christine sidder fængslet i Blåtårn og skriver under dette ophold "Jammers minde".

 

1664

Hollænderne forsøger forgæves at erobre Frederiksborg i Dansk Guinea.

 

1665

Peder Schumacher udarbejder den danske kongelov, der formaliserer oprettelsen af enevælden. Se årstallene 1670 og 1676.

 

1666

Sct. Thomas i Vestindien bliver dansk besiddelse.

 

1666

Danmarks første avis "Den Danske Mercurius" udkommer første gang. Avisen lukker i 1677.

 

1668

Sct. Thomas angribes fortløbende af engelske sørøvere, og blandt de danske udvandrere hærger tropesygdomme.

 

1670

Peder Schumacher adles under navnet Griffenfeldt (se årstallene 1665 og 1676)

 

1670

Portugiseren Baruch de Spinoza argumenterer i sin bog ”Teologisk-Politiske Afhandling” som den første for en adskillelse mellem stat og kirke.

 

1671

Ved kongelig oktroj oprettes Vestindisk kompagni.

 

1671

Dannebrogsordenen indstiftes.

 

1671

Greve- og baronstanden indføres i Danmark. Lensgrever og lensbaroner har dog ikke noget med de i 1660 afskaffede len at gøre. Titlerne er derimod bundet til den skattebyrde, som staten forventede, at man kunne lægge på jorden. Et lensgrevskab krævede 2500 tdr. hartkorn mens et lensbaroni krævede 100 tdr. hartkorn.

 

1672

Spejlkikkerten opfindes af englænderen Isaac Newton.

 

1672

Det Guineiske Kompagni oprettes. Kompagniet skal varetage handlen til Dansk Guinea.

 

1672

Verdens første mikroskop konstrueres af hollænderen Anton von Leeuwenhoek.

 

1673

Med opførelsen af en egentlig biblioteksbygning invies Det Kongelige Bibliotek.

 

1673

Det første danske slaveskib afgår til Dansk Vestindien.

 

1675

Danskeren Ole Rømer gør sin verdensberømte opdagelse af lysets hastighed. Opdagelsen får betydning for al fremtidig astronomi.

 

1675

Greenwich-observatoriet i England grundlægges. Nulmeridianen går herigennem. Nulmeridianen er den meridian, som længdegraderne regnes fra. At nulmeridianen går igennem Greenwich-observatoriet anerkendes dog først internationalt i 1884.

 

1675-1679

Skånske krig. Dansk forsøg på at generobre Skåne.

 

1676

Peder Griffenfeld anklages for højforræderi og dømmes til døden. På selve skafottet ændres dommen dog til livsvarigt fængsel. I forbindelse med Skånske krig er Griffenfeld som rigskansler den drivende kraft for en franskvenlig politik. "Uden Frankrig faar vi ikke Skåne tilbage!" er hans profeti. På grund af sit fortsatte arbejde for en dansk-fransk alliance, kompromiterer han Danmarks allierede Spanien, Østrig og Nederlandene, hvilket bliver betragtet som landsforræderi. Den klarsynede Griffenfeld får ret i sin profeti: Selv om den største del af Skåne er på danske hænder ved krigsslutningen, bliver Danmark nød til at afstå de erobrede områder efter fransk trussel om at blande sig i konflikten og støtte Sverige. Den franske solkonge Ludvig 14., som er Sveriges forbundsfælle, kommer således til at diktere, at Roskildefreden skal stå ved magt. Se årstallene 1665, 1670, 1675 og 1679.

 

1677

Med Niels Juel som admiral besejres en talmæssigt overlegen svensk flådestyrke i det berømte slag i Køge bugt.

 

1679

Skånske krig ender uden sejrherre, og Danmark får intet ud af anstrengelserne.

 

1680

I Sverige indføres enevælden.

 

1681

I København indføres offentlig gadebelysning i form af tranlygter.

 

1681

Forfatteren Jacob Worm bliver dømt til døden for majestætsfornærmelse for sin skarpe tunge og spidse pen. Dommen ændres dog til forvisning til Trankebar.

 

1683

Christian V´s Danske Lov offentliggøres. Danske Lov er den første samlede lov for hele kongeriget.

 

1683

Ensartet længdemål, rummål og vægt indføres i hele landet efter retningslinjer udarbejdet af Ole Rømer. For længdemål indføres rhinske fod, der dog hurtigt viser sig at være mindre hensigtsmæssig at benytte, da denne basisenhed findes med forskellige længder. Rhinske fod bliver derfor afløst af dansk mil i 1698 (1 dansk mil=7,53248 km, 1 dansk fod=0,3139 m, 1 dansk tomme=2,615 cm.). Betegnelserne fod, tomme m.m. går langt tilbage i tiden hvor det har været dele af menneskekroppen der fungerede som måleenheder. En tomme var tommelfingerens yderste led. Et spand var afstanden mellem tommel og lillefinger, når man spredte fingrene. En fod var længden af en menneskefod. En alen var afstanden fra albuen til spidsen af langfingeren. Et skridt (romersk passus) var afstanden mellem fødderne, når man skridtede ud. En favn var afstanden mellem langfingrene, når man spredte armene. Sådanne længdemål var naturligvis meget unøjagtige, idet de afhang af det enkelte menneskes størrelse og proportioner. Ole Römer ensrettede længdemålene så en dansk mil kun kan have en længde. Se under årstallet 1912.

 

1684

Danmark annekterer øen Sankt Jan i det caribiske hav. Øen bliver en del af Dansk Vestindien.

 

1686

Store Bededag (dansk helligdag der afholdes fjerde fredag efter påske) indføres efter idé af Hans Bagger, biskop i Roskilde.

 

1687

Englænderen Isaac Newton beskriver tyngdeloven og beviser matematisk månens bevægelse om jorden og planeternes bevægelse om solen.

 

1688

Den Store Matrikel medfører en matrikulering (opmåling og vurdering) af al landbrugsjord.

 

1693

Den sidste hekseafbrænding i Danmark. Anne Palles, en gammel bondekone, bliver den sidste, der mærker flammernes brænden.

 

1695

Peder Pedersen Syv udgiver folkevisebogen "200 Viser om Konger, Kæmper og andre".

 

1698

Damppumpen (forløberen til dampmaskinen) opfindes af englænderen Thomas Savery. Se under årstallet 1710.

 

1699

Salmedigteren Thomas Hansen Kingo udgiver "Kingos salme-bog", der samme år blev beordret til at bruges i danske, norske og færøske kirker.

 

1700-1720

Den store nordiske krig. På den ene side Sverige og Tyrkiet på den anden Rusland, Danmark, Polen, Preussen, Sachsen og Hannover.

 

1701

Frederik 4. opretter landmilitsen. Hver 20 tdr. hartkorn skal stille med en soldat, der hver søndag skal møde op foran kirken for at træne i eksercits.

 

1703

Frederiksberg Slot opført i barok-stil står færdigt. Slottet er tegnet af Ernst Brandenburger.

 

1707

Peder Jansen Wessel (Tordenskjold) begynder sin maritime karriere som skibsdreng på et slaveskib.

 

1710

Verdens første brugbare dampmaskine udvikles af englænderen Thomas Newcomen. Det grundlæggende princip bag dampmaskinen er en opvarmning af vand så det bliver til vanddamp. Når vandet bliver til vanddamp vil trykket i kedlen stige og så snart dampen føres over i en cylinder med et stempel vil vanddampen forsøge at flytte stemplet. Ved varierende damptryk vil stemplet udføre en frem- og tilbagegående bevægelse hvilken kan omsættes til en roterende bevægelse via en krumptapaksel. Se årstallet 1698.

 

1711

I København udbryder en uhyggelige byldepest, der kræver 23.000 dødsofre (en tredjedel af befolkningen).

 

1713

Den første danske pengeseddel udstedes.

 

1714

Kviksølvstermometer opfindes af tyskeren Gabriel Fahrenheit.

 

1716

Peder Jansen Wessel adles under navnet Tordenskjold.

 

1716

En dansk eskadre under ledelse af Peder Tordenskjold ødelægger en svensk transportflåde i fjorden Dynekilen

 

1719

Tordenskjold erobrer Marstrand.

 

1720

Den store nordiske krig slutter. Som taber af krigen mister Sverige store landområder, dog ikke til Danmark. Hertugdømmet Slesvig inddrages officielt under den danske krone. 

 

1720

Tordenskjold dræbes i en duel på kårde efter skænderi med oberst Jacob Axel Stäel von Holstein, en oberst der tidligere havde været i svensk tjeneste. Duellen foregik på en slette ved landsbyen Gleidingen lige på den anden side af Hannovers grænse til Hildesheim.

 

1721

Hans Egede ankommer til "Håbets Havn" på Grønland, og dansk kolonisering begynder.

 

1722

Det første danske teater, Grønnegade-teateret i København, åbner. Første forestilling er Molières "Den gerrige".

 

1722

Hollænderen Jacob Roggeveen ankommer som den første europæer til Påskeøen og senere samme år til Samoa.

 

1722

Fredensborg Slot indvies. Slottet er opført i barok-stil.

 

1722

Ludvig Holberg skriver komedien "Jeppe paa Bjerget", der opføres samme år på Den Danske Skueplads i Lille Grønnegade

 

1724

Af bare nysgerrighed triller øjnene ud af hovederne på københavnerne, da 2 grønlændere ankommer.

 

1725-1730

Den første russiske Kamchatka ekspedition med den verdensberømte danske opdagelsesrejsende Vitus Bering som leder.

 

1728

Der udbryder storbrand i København, hvorved 74 gader og 1670 huse lægges øde.

 

1730

Asiatisk Kompagni oprettes. Selskabet afløser Ostindisk Kompagni der blev opløst året før. Asiatisk Kompagni bliver det største af den danske merkantilismes store handelskompagnier. Selskabet har ansvaret for handel med og forvaltningen af de danske kolonier i Indien.

 

1732

Hans Adolph Brorson skriver julesalmen "Den yndigste rose er funden".

 

1733

Voldsom slaveopstand finder sted på St. Jan i Dansk Vestindien. Adskillige plantageejere bliver dræbt. Opstanden bliver dog slået ned

 

1733

Stavnsbåndet indføres, hvorefter den mandlige bondebefolkning ikke kan fraflytte fødegodset uden godsejerens tilladelse.

 

1733

Sankt Croix i Caribien erhverves og bliver dansk koloni.

 

1733-1741

Den anden russiske Kamchatka ekspedition med den verdensberømte danske opdagelsesrejsende Vitus Bering som leder.

 

1734

Det andet guldhorn findes af husmand Erik Lassen ved Gallehus nær Møgeltønder (det første fandtes i 1639).

 

1735

I England begynder den første moderne råjernsfremstilling ved hjælp af stenkul.

 

1735

I Danmark forbyder den stærkt religiøse konge skuespil, maskerader, julestuer osv. på søndage og helligdage.

 

1735

Carl von Linné, svensk botaniker, udgiver Systema Naturae der lægger grunden til den moderne nomenklatur og den moderne systematik der grupperer planter og dyr.

 

1736

Det kongelige jagtslot Eremitagen indvies. Slottet opføres i barok-stil og er tegnet af Laurids de Thurah.

 

1736

Konfirmation bliver indført. Ved konfirmationen bekræfter Gud sit løfte ved dåben om ”Se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende"( Matt 28,20b.), og konfirmanden bekræfter sin bekendelse til den kristne tro, som i sin tid blev givet på vedkommendes vegne ved dåben.

 

1736

Den Københavnske Assignations-, Veksel- og Lånebank stiftes. Danmarks første bank er en realitet.

 

1736

Fort Fredensborg i Dansk Guinea bygges

 

1740

Kongeparret flytter ind på Christiansborg, der er opført hvor det gamle Københavns Slot lå. Christiansborg er opført i rokoko-stil.

 

1741

Vitus Bering dør af skørbug på en ubeboet ø (senere døbt til Bering Ø) undervejs på den anden Kamchatka Ekspedition. Bering når forinden at opdage Alaska, og bestemmer at Asien og Amerika ikke er landfaste. Bering Havet bliver opkaldt efter ham.

 

1742

Det kongelige Videnskabernes Selskab oprettes.

 

1744

Svenskeren Anders Celsius foreslår, at der indføres en ny temperaturskala med 100° ved vands kogepunkt og 0° ved vands frysepunkt.

 

1745

"Danske Magazin" udgivet af Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie udkommer for første gang og er i dag verdens ældste eksisterende tidsskrift.

 

1746-1749

Bogværket "Den Danske Vitruvius" udgives.

 

1748

Det Danske Comediehus (der senere bliver til Det Kongelige Teater) indvies på Kongens Nytorv i København. Teatret er opført i rokoko-stil. Arkitekt Nicolai Eigtved.

 

1749

Første nummer af Kjøbenhavnske Danske Post-Tidender (senere Berlingske Tidende) udsendes.

 

1749-1754

Frederiksstaden i København med Amalienborg og Frederikskirken (=Marmorkirken) som centrum anlægges i rokoko-stil. Arkitekt Nicolai Eigtved.

 

1752-1757

I den nyanlagte Frederiksstaden opføres Det kongelige Frederiks Hospital (det nuværende Kunstindustrimuseet), der er Danmark første hospital i ordets nuværende betydning.

 

1754

Det Kongelige Danske Kunstakademi oprettes og flytter ind på Charlottenborg.

 

1754

Dansk Vestindien har en befolkning på ca. 14.000 slaver og kun ca. 1.750 hvide

 

1755

Frederiksnagore (Serampore) i Indien bliver dansk koloni

 

1755-1807

Den florissante handelsperiode. Danmark tjener styrtende på sin neutralitet i et krigshærget Europa.

 

1756

Dansk kolonisering af Frederiksøerne (Nicobarerne) i Det Indiske Ocean påbegyndes. Det danske imperium er nu på sit maksimale.

 

1756

Højrekørsel indføres i København.

 

1761

Udgivelsen af et af de fineste botaniske værker i verden "Flora Danica" påbegyndes. Sidste hæfte udkommer i 1883.

 

1761

"Købstædernes almindelige Brandforsikring" stiftes. Selskabet er i dag Danmarks ældste eksisterende forsikringsselskab (navn ændret til Købstædernes Forsikring).

 

1761-1767

Den verdensberømte danske ekspedition "Den Store Arabiske Reise" under ledelse af Carsten Niebuhr udgår fra København. Ekspeditionen var den første store videnskabelige ekspedition udsendt fra Danmark og den første i verden, der besøgte Arabien.

 

1763-1781

Det topografiske hovedværk "Den Danske Atlas" af Erich Pontoppidan og Hans de Hofman udgives.

 

1765

Glorup Herregård på Østfyn ombygges af den franske arkitekt Nicolas Henri Jardin til et fornemt barokslot.

 

1767

Englænderen opdager som den første europæer Tahiti.

 

1769

Danmarks første folketælling gennemføres. Der bor 797.584 mennesker i Danmark, hvoraf de 80.000 bor i København.

 

1769-1770

New Zealand og Australien genopdages af englænderen James Cook 128-129 år efter hollænderen Abel Janszoon Tasman, der aldrig rigtigt fik noget ud af opdagelsen.

 

1770

Den store helligdagsreform. 22 helligdage bliver afskaffet bl.a. Helligtrekongersdag, 3. juledag, Kyndelmissedag, Sankt Hans dag, Mortensdag og Mikkelsdag. Den eneste bededag der overlever er Store Bededag. De afskaffede helligdage kan så i stedet bruges til "arbejde og nyttig gerning".

 

1770

Den sindssyge kong Christian den 7.'s livlæge Johann Friedrich Struensee overtaler kongen til at opløse gehejmekonseillet (et beslutningsorgan bestående af formændene for de forskellige kollegier, kongen og nogle af kongens udvalgte rådgivere) og indføre kabinetstyre (en styreform hvor kongen regerer direkte fra sit eget kontor, kabinettet, hvorfra der via kabinetssekretæren sendtes ordrer direkte til statsadministrationen udenom statsrådet) med ham selv i rollen som kongens eneste minister.

 

1771

Kongens have i København bliver offentlig tilgængelig.

 

1771

Alle huse i de større danske byer skal forsynes med påmalede gadenumre.

 

1771

Rytterstatuen af Frederik 5. på Amalienborg Slotsplads indvies. Værket er skabt af franskmanden Jacques-François-Joseph Saly.

 

1771

Struensee udnytter Chrisitan den 7.'s sindssygdom og udnævner sig selv til geheimekabinetsminister. Han kan fra da af udstede kabinetsordrer på egen hånd.

 

1771

Helt i oplysningstidens ånd afskaffes censuren i Danmark.

 

1772

Johann F. Struensee bliver dømt til døden for magtmisbrug og for hans intime forhold til dronning Caroline Mathilde. Han bliver halshugget i Østerfælled og efterfølgende under stor offentlig bevågenhed langsomt parteret af bøddelen. Struensee's afhuggede hoved bliver sammen med den afhuggede højrehånd anbragt på en pæl, mens de øvrige parterede kropsdele anbringes på et vognhjul. I Vesterfælled kunne Struensee's lemmer flere dage efter henrettelsen beskues af de måbende københavnere.

 

1774

Nicolai Abildgaard maler billedet "Den sårede Filoktet".

 

1775

Den Kongelige Porcelænsfabrik grundlægges.

 

1775-1783

Den nordamerikanske uafhængighedskrig. Amerikansk utilfredshed med britisk krav om skattebetaling er dråben der får bægeret til at flyde over.

 

1776

Indfødsretten, hvorefter alene kongens indfødte undersåtter har adgang til embeder i hans majestæts riger og lande.

 

1776

Den 4. juli 1776 bekendgører amerikanske patrioter deres uafhængigheds-erklæring.

 

1776

Adam Smith (skotsk/britisk økonom) skriver bogen "An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations". Han er fortaler for et kapitalistisk system med fri konkurrence, men med fokus på at adskille stat og erhverv og på at forhindre skabelsen af monopoler og karteller. Individet ejer sig selv (selvejerskab) og er dermed også produktet af eget arbejde. Adam Smith bliver liberalismens fader.

 

1777

Under uafhængighedskrigen vedtager den amerikanske kongres oprettelsen af den evige union, The United States of America.

 

1778

Hawaii opdages af englænderen James Cook.

 

1778

Fotosyntesen forklares af den østrigske fysiker Jan Ingenhousz. I fotosyntesen indfanger planter, alger og nogle få bakterier lysenergi fra solen der omdannes til kemisk energi. Denne energi bruges til at omdanne kuldioxid og vand til sukkerstof og ilt. Planteædere, rovdyr og mennesker er både direkte og indirekte afhængige af fotosyntesen. Fotosyntesen giver os det fødegrundlag der skaffer os energi og kulstof. To elementer der er livsnødvendige for os. Viden om fotosyntesens grundlæggende processer kan bidrage til udviklingen af mere produktive planteafgrøder.

 

1778-1791

Nicolai Abildgaard står for udsmykningen af Christiansborg.

 

1779

Forsikringsselskabet "Det Kjøbenhavnske Compagnie" stiftes. Selskabet hedder i dag "If".

 

1780

Johannes Ewald skriver teksten til den danske kongesang "Kong Christian"

 

1781

Planeten Uranus opdages af tyskeren Frederick William Herschel.

 

1783

Den nordamerikanske uafhængighedskrig afsluttes. USA løsriver sig fra Storbritannien.

 

1783-1787

Fort Kongensten, Fort Prinsensten og Fort Augustaborg i Dansk Guinea (en del af det nuværende Ghana) bygges

 

1784

Filosoffen Immanuel Kant (Tyskland) skriver det filosofiske hovedværk "Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?", der er et typisk eksempel på oplysningstidens filosofi. Hovedtesen er at det enkelte menneske ikke blot er en passiv modtager af sanseindtryk, men derimod selv erkender verden med både sanserne og fornuften. Det vil sige at fokus er på selvstændig tankegang fri for diktater og eksterne autoriteter.

 

1788

Stavnsbåndet ophæves, og herved begynder overgangen til selveje for bonden.

 

1789-1799

Den franske revolution der medfører enevældens fald og borgerskabets første store politiske fremstød.

 

1789

Friedrich Ludwig Æmilius Kunzen komponerer en af de tidligste danske operaer "Holger Danske". Teksten skrives af Jens Baggesen.

 

1789

Metallet uran opdages.

 

1790

Holmens ankersmedie i København får Danmarks første dampmaskine.

 

1792

Det bliver forbudt at handle med slaver i de danske kolonier.

 

1793

Verdens første optiske telegraf bygges i Frankrig.

 

1792-1802

Revolutionskrigen. Den europæiske storkrig som skyldes omgivelsernes reaktion på den franske revolution. Dels på grund af ønsket om at ekspandere på Frankrigs bekostning, dels af frygt for en spredning af revolutionære idéer slutter de tyske stormagter Preussen og Østrig sig sammen og indtager en truende holdning overfor Frankrig. Frankrig erklærer begge krig, og senere erklærer Frankrig også England krig. Efter franske sejre på kontinentet bliver England stadig mere og mere isoleret. England lever af sine oversøiske besiddelser og sin handel med kontinentstaterne. Frankrigs militære fremgang berøver England et højest nødvendigt marked. England har stadig overherredømmet til søs og ser dette som eneste mulighed for at gå sejrrigt ud af krigen. England beslutter derfor, at selv de mindste revner i søherredømmet må stoppes til – og dette selvom det så må gå ud over neutrale lande.

 

1794

Et af Europas prægtigste slotte nogensinde, Christiansborg i København, brænder ned til grunden.

 

1795

Storbrand i København hvor 55 gader og 941 gårde/huse går til.

 

1796

Vaccination som metode til forebyggelse af infektionssygdomme opfindes af englænderen Edward Jenner.

 

1797

Som følge af Napoleonskrigen bliver flere og flere neutrale danske skibe opbragt af engelske og franske skibe. Da opbragte skibe ingen penge tjener, beslutter den danske regering efter pres fra den danske købmandsstand at beskytte sine handelsskibe ved at lade disse sejle i konvoj under beskyttelse af et eller flere orlogsskibe.

 

1799

Italieneren Alessandro Volta konstruerer det første galvaniske element (vådbatteri) til frembringelse af elektrisk spænding. Deraf den elektriske enhed, Volt.

 

1800

I København findes der hele 316 brændevins-brænderier.

 

1800

Danmark, Sverige, Rusland og Preussen underskriver traktaten om Det væbnede Neutralitetsforbund til fælles forsvar af deres rettigheder som neutrale lande. Dette anser englænderne som en udfordring af deres overherredømme på havene, et overherredømme englænderne ser værende eneste mulighed for at gå sejrrigt ud af krigen med Frankrig. Kort tid efter efter underskrivelsen af traktaten om Det væbnede Neutralitetsforbund tilnærmer Rusland sig tilmed Frankrig stik i mod principperne bag det at være neutral. For Danmark er denne udvikling uheldig, da Rusland er den eneste europæiske stormagt der ikke vil acceptere et svensk angreb på Norge - Norge som Sverige længe har ønsket skulle være en del af det svenske rige.

 

1800

Den første optiske telegrafforbindelse i Danmark etableres. Linjen går mellem København og Slesvig.

 

1801

Englænderen Humphry Davy producerer som den første i verden lys ved hjælp af strøm. Der er dog det problem, at strimlerne brænder meget hurtigt op. Man skal faktisk helt frem til 1879, før den første langtidsholdbare elpære produceres.

 

1801

England kræver, at Danmark trækker sig ud af Det væbnede Neutralitetsforbund for at undgå en militær konfrontation. Danmark har en af verdens største flåder, og det er ikke mindst danske orlogsskibe, der konvojerer de tre øvrige neutrale landes handelssskibe, hvorfor det er Danmark, der står for skud. Efter de fransk-russiske tilnærmelser får Danmark dog af Frankrig direkte besked om ikke at trække sig ud af Det væbnede Neutralitetsforbund og indirekte blive allieret med England. Således giver den franske udenrigsminister Talleyrand Danmark følgende valg i februar 1801: Enten går Helstaten i krig mod den britiske Østersøflåde, når den viser sig, eller også vil Frankrig og Rusland stiltiende acceptere en svensk erobring af Norge og ligeledes tillade en preussisk besættelse af Jylland. Konsekvensen heraf vil være, at den danske helstat definitivt vil forsvinde fra Europakortet. Med den succesfulde franske fremfærd i Europa i baghovedet bliver Storbritanniens krav om udtrædelse af neutralitetsforbundet ikke accepteret.

 

1801

Slaget på Reden. En stor engelsk flådestyrke angriber en dansk flådestyrke. Efter stort dansk heltemod besejrer briterne dog den danske flåde. Nederlaget får dog ikke den helt store betydning for Danmark, da det groteske allerede er sket: den russiske zar, der mere en nogen har stået bag de russisk-franske tilnærmelser, er blevet slået ihjel, og den nye zar har vendt rundt på en tallerken og ønsker i stedet en tilnærmelse til England. Med bortkomsten af den bærende kraft i Det væbnede Neutralitetsforbund, den russiske zar, forsvinder grundlaget for neutralitetsforbundet, som dermed er gået i opløsning. Danmark kan derfor uden problemer tilslutte sig det britiske krav om udtræden.

 

1801

Englænderen Thomas Young påviser interferens for lys og dermed lysets bølgeegenskaber.

 

1802

Guldhornene bliver stjålet af Niels Heidenreich (en fattig guldsmed og urmager), der smelter dem om. Efter tegninger fremstilles kopier.

 

1802

Revolutionskrigen slutter. England slutter som det sidste land fred med Frankrig og anerkender den franske republik.

 

1803

Til trods for forbud omgås import og eksport af negerslaver i danske kolonier i stort omfang.

 

1803

John Dalton videreudvikler de gamle grækeres atomteori der påstår at atomet er den absolut mindste enhed. John Dalton fastslår at alle grundstoffer består af atomer og at grundstoffer er karakteriseret ved vægten at deres atomer. John Dalton regner sig som den første frem til hvor mange af hvilke atomer, der skal bruges til at danne bestemte molekyler.

 

1803

Bertel Thorvaldsen skaber skulpturen "Jason og det gyldne skind". Han bliver i de følgende år den ypperste klassicistiske billedhugger i verden.

 

1804

I Frankrig krones Napoleon som kejser.

 

1804-1814/1815

Napoleonskrigen. Den europæiske storkrig med Frankrig og skiftende alliancer på den ene side og England med skiftende alliancer på den anden side. Krigen var en fortsættelse af revolutionskrigen (1792-1802). Gennem det meste af forløbet havde Frankrig overtaget, men England holdt ud i hele perioden trods franske forsøg på bl.a. at blokere for salg af engelske varer på kontinentet via omfattende havneblokade.

 

1804

Det første jernbanelokomotiv konstrueres af englænderen Richard Trevithick. Første køretur sker samme år.

 

1806

Napoleon udsteder dekretet om fastlandsspærringen, der fordrer, at al handel med Storbritannien bliver forbudt for franskmænd og Frankrigs allierede. Storbritannien svarer igen med at forbyde neutral handel mellem fjendtlige havne, hvilket skaber vanskeligheder for de tilbageværende neutrale lande heriblandt Danmark.

 

1807

Den Kongelige Kommission til Oldsagers Opbevaring oprettes, hvilket bliver startskuddet til oprettelsen af et egentligt Nationalmuseum.

 

1807

England angriber igen Danmark, for at sikre sig den danske orlogsflåde før franskmændene skulle få samme idé (Napoleons egen flåde var gået tabt i slaget ved Trafalgar). Inden angrebet finder sted bliver Danmark mødt med et engelsk ultimatum: Enten skal Danmark indgå en alliance med England og stille sin flåde til rådighed under engelsk kommando eller så skal Danmark helt udlevere flåden til englænderne som pant for sin neutralitet. Danmark ønsker med næb og klør at forsvare den danske helstat (Danmark, Norge, Hertugdømmerne) men englænderne melder at en alliance kun vil omfatte et forsvar af øerne, hvilket betyder, at man ikke vil være i stand til at beskytte Hertugdømmerne og Jylland mod en fransk besættelse. Dette ultimatum og disse betingelser kan og vil Danmark, som en selvstændig nation, ikke acceptere. Afvisningen udløser Københavns Bombardement. Under bombardementet går englænderne bevidst efter at skade civilbefolkningen. Efter 3 rædselsnætter kapitulerer Danmark og England sejler afsted med hele den danske orlogsflåde. Danmark vælger derefter side og støtter Napoleon.

 

1807-1814

Engelske krigsskibe opbringer store dele af den danske handelsflåde. Mere end 7000 danske og norske sømænd bliver sendt til England, hvor de sidder fanget, indtil krigen slutter i 1814.

 

1808

Danmarks sidste linieskib ankommer fra Norge, og angribes af den engelske flåde ved Sjællands odde. Søhelten Peter Willemoes omkommer.

 

1808

Det første juletræ tændes i Danmark. Skikken stammer fra Tyskland, hvor det første træ tændes i år 1521.

 

1810

Småbåde fører kaperkrig mod englænderne i de danske farvande.

 

1811-1829

Vor Frue Kirke genopbygges i klassicistisk stil efter tegninger af Christian Frederik Hansen. Kirken blev ødelagt ved bombardementet i 1807.

 

1812

Napoleon går mod Moskva, men den hårde russiske vinter koster ham næsten ½ million soldater.

 

1813

Danmark har som følge af Napoleonskrigen ikke penge til at betale sin gæld. Danmark går statsbankerot. Statsbankerotten bliver fulgt af en pengeombytning, hvor penge nedskrives med 1/6 af pålydende værdi.

 

1814

Folkeskolen oprettes - indtil 1899 kaldet almueskolen - og der indføres undervisningspligt for alle børn mellem 7 og 14 år. .

 

1814

Efter Napoleon's nederlag må Danmark afstå Norge til Sverige, efter at have været i rigsfælleskab siden 1380. Som kompensation for afståelsen af Norge til den svenske konge, får Danmark de svenske besiddelser i Nordtyskland. Danmark laver dog en byttehandel med Preussen, der overtager Svensk Pommern og Rügen mod overdragelse af Lauenborg tæt ved Holsten. Holsten og Lauenborg optages i Det Tyske Forbund, men områderne er en del af den danske personalstat. Øen Helgoland afstås til Storbritannien.

 

1816

I Danmark krakker der i disse år omkring 50 handelshuse om året. Ved Københavns bombardement i 1807 mistede Danmark forudsætningerne for at beskytte sin søhandel og hævde herredømmet i søterritoriet. Dette udnyttede englænderne til i perioden 1807-1814 at opbringe store dele af den danske handelsflåde. Dermed er det definitivt slut på den florissante periode, der havde gjort København til en af de vigtigste byer i Østersøområdet.

 

1816

Færøerne bliver et dansk amt.

 

1818

Ved sin grundlæggelse overtager Nationalbanken som en selvstændig bank seddelsudstedelsen.

 

1818

Stearin bruges for første gang som voks til lys fremstilling

 

1818

Den store landbrugskrise bryder ud og varer i mere end 10 år. Med afståelsen af Norge i 1814 forsvinder en stor del af det traditionelle afsætningsmarked for de danske kornproducenter. De engelske kornlove, som var i kraft fra 1815 til 1846, begrænser også dansk korneksport. Med fred på det europæiske kontinent efter Napoleonskrigene stiger endvidere udbuddet af korn fra omkringliggende lande. Disse faktorer gør det svært at komme af med kornet, hvorfor priserne styrtdykker, hvilket resulterer i stor fattiggdom på landet.

 

1819

Danmarks første dampskib "Caledonia" indsættes på ruten København - Kiel.

 

1819

Adam Gottlob Oehlenschläger skriver teksten til den danske nationalmelodi "Der er et yndigt land"

 

1820'erne

Danskeren Christian Jürgensen Thomsen bliver verdenskendt for sin opdeling af oldtiden i stenalder, bronzealder og jernalder.

 

1820

Danskeren H. C. Ørsted opdager elektromagnetismen - at en elektrisk ledning kan påvirke en magnetnål dvs. at elektricitet kan skabe magnetisme. Opdagelsen betegnes som en af de vigtigste i verdenshistorien. Se årstal 1821.

 

1820

André-Marie Ampère studerer H. C. Ørsted's opdagelse og definerer en måleenhed for elektrisk strøm, ampere.

 

1821

Bertel Thorvaldsen laver Kristus figuren til Vor Frue Kirke i København.

 

1821

Englænderen Michael Faraday opdager, at elektricitet kan frembringe bevægelse. Denne opdagelse bruger han til at opfinde elektromotoren der kan omsætte elektrisk energi til mekanisk energi (bevægelse).

 

1821

På den isolerede ø St. Helena i Atlanterhavet dør Napoleon i engelsk fangenskab af mavekræft.

 

1824

Steen Steensen Blicher skriver novellen "Brudstykker af en landsbydegns dagbog" med det midtjyske hedelandskab som melankolsk baggrund.

 

1825

I Bredgade nr. 19 i København installeres det første centralvarmeanlæg i Danmark.

 

1825

Verdens første offentlige jernbanestrækning åbnes i England.

 

1826

Johanne Luise Pätges, senere Heiberg, optræder for første gang på Det Kongelige Teater.

 

1826

Verdens første fotografi bliver taget i Paris af Joseph Nicéphore Niépce - eksponeringstiden var 8 timer.

 

1827

Martinus Rørbye maler billedet "Portræt af maleren C. A. Lorentzen".

 

1827

Ohms lov (modstanden i en elektrisk leder) fremsættes af tyskeren Georg Ohm i bogen "Die galvanische Kette, mathematisch bearbeitet". Det følger af Ohms lov, at man ikke kan transportere elektrisk strøm uden tab af energi. Videnskaben har efterfølgende forsøgt at begrænse tabet af energi ved udvikling af superledninger med mere.

 

1828

Christoffer Wilhelm Eckersberg maler marinebilledet "Det russiske linieskib Asow og en fregat til ankers på Helsingørs red".

 

1828

Slægtsnavne bliver påbudt i Danmark. Patronymer, dvs. faderens navn + "-sen" eller "-datter" afskaffes. Det varer dog en årrække, før den nye navngivningsreform er slået helt igennem.

 

1828

Frederik Daniel Rudolph Kuhlau komponerer musikken til "Elverhøi".

 

1829

Johan Christian Klausson Dahl maler billedet "Vinterlandskab. Ved Vordingborg".

 

1830

Priserne på landbrugsprodukter stiger, og den store landbrugskrise lakker mod enden.

 

1831

Englænderen Michael Faraday opdager at en magnet kan lave elektricitet. Han har rullet en ledning op i vindinger, så den var blevet til en spole. Når han bevægede en magnet omkring spolen, lavede den elektricitet. Det kunne han se ved, at en ledning fra spolen kunne få en kompasnål til at bevæge sig. Så måtte ledningen være en magnet, og det kunne den jo kun være, når der var elektricitet i den. Det vidste Michael Faraday fra H. C. Ørsteds forsøg. Gennem det elektromagnetiske forsøg har Faraday påvist induktion og opfundet verdens første elektriske generator. Se årstal 1884.

 

1831

Grundet den voksende modstand mod enevælden overalt i Europa tvinges Frederik 6. her i Danmark til at oprette "stænderforsamlinger", der i visse tilfælde kan træffe beslutninger om rigets sager på Stændermøder.

 

1832

Christen Købke maler portrættet af "Landskabsmaleren F. Sødring". Billedet betragtes som et hovedværk i dansk portrætmaleri.

 

1832

Russeren Schilling von Canstatt konstruerer den første elektromagnetiske Telegraf.

 

1833

Tændstikker tages i brug for første gang. Før tændstikker benyttedes fyrtøj.

 

1833

Wilhelm Weber bygger sammen med Johann Carl Friedrich Gauss verdens første elektromagnetiske telegrafanlæg.

 

1834

I Danmark er der nu 1.2 millioner indbyggere.

 

1835

Som den første forfatter i verden udgiver Hans Christian Andersen eventyr skrevet til børn.

 

1836

Christoph Ernst Friedrich Weyse komponerer musikken og Grundtvig skriver teksten til salmen "Den signede dag"

 

1836

Grundtvig udgiver "Skolen for livet". I dette værk slår han for første gang til lyd for oprettelsen af højskoler.

 

1836

August Bournonville koreograferer balletten Sylphiden, og Danmark bliver en af balletverdenens hovedstæder.

 

1837

Tortur under forhør bliver forbudt i Danmark.

 

1837

Carl Christian Constantin Hansen maler billedet "Et Selskab af danske Kunstnere i Rom".

 

1837

Morse alfabetet udformes af amerikaneren Samuel Morse.

 

1837

Christoph Ernst Friedrich Weyse komponerer musikken til Bernhard Severin Ingemann's "I østen stiger solen op".

 

1838

I København udnævnes billedhuggeren Bertel Thorvaldsen til byens første æresborger.

 

1839

Den første pedaldrevne cykel opfindes og konstrueres af englænderen Kirkpatrick Macmillan.

 

1840

Forordning udstedes om, at dansk skal være rets og øvrighedssprog i Slesvig, hvor det indtil nu kun er kirke og skolesprog.

 

1840

Verdens første frimærke udsendes i England.

 

1840

"Historisk Tidsskrift" udkommer for første gang med Christian Molbech som redaktør. "Historisk tidsskrift" betragtes som et af verdens fineste historiske tidsskrifter, hvor grundforskning er i højsædet.

 

1840-1842

Efter indgående analyser og kemiske studier af planternes vækstbetingelser fandt Justus von Liebig ud af, at tilførslen af kvælstof, fosfor, kalium og calcium ikke er en selvfølge fra naturen side. Ved at tilføre kornsorter netop disse stoffer kan man få et bedre høstudbytte. Den første kunstgødning sker ved udviklingen af den vandopløselige gødning superfosfat.

 

1841

Orla Lehmann opfordrer ved et møde i Nykøbing Falster til en fri forfatning.

 

1841

Sammenhængen mellem strømmen gennem en elektrisk modstand og den udviklede varme (Joules lov) bestemmes af James Prescott Joule

 

1842

Niels Wilhelm Gade komponerer "Symfoni nr. 1" i c-mol.

 

1843

Tivoli åbner i København

 

1843

Søren Aabye Kierkegaard udgiver "Enten - Eller" der bliver et hovedværk i verdenslitteraturen indenfor filosofi. Kierkegaards kredsede igennem hele sit forfatterskab omkring menneskets forskellige "stadier" på livets vej. Hans "stadier" er livsindstillinger, måder at tage tilværelsen og leve livet på. Klimaks sker når den enkelte bliver revet ud af det omgivende miljø - når personen træder i eksistens og ikke fornægter sit eget selv.

 

1844

Den første danske højskole grundlægges i Rødding

 

1844-1870

Værket "Prospecter af danske Herregaarde" udgives, og bliver det første store værk om de danske herregårde.

 

1845

Der er nu 1.350.000 indbyggere i Danmark.

 

1845

H. C. Lumbye komponerer "Champagne-Galop".

 

1845-1847

Den første Galathea ekspedition under kaptajn Steen Andersen Bille's ledelse. Hovedformålet var videnskabelig undersøgelse af Frederiksøerne og overdragelse af de indiske kolonier Trankebar og Frederiksnagore til Storbritannien. Ekspeditionen bliver den første danske verdensomsejling.

 

1845

Danmark sælger sine kolonier i Indien til Storbritannien. Dog beholdes Frederiksøerne (Nicobarerne).

 

1846

Planeten Neptun opdages af tyskeren Johan Gottfried Galle.

 

1846

Bedøvelsesmetode, så patienter ikke føler smerte under kirurgiske indgreb, opfindes af amerikaneren William Morton

 

1847

J. C. Jacobsen grundlægger Carlsberg navngivet efter hans søn Carl og bryggeriets geografiske beliggenhed, en bakke.

 

1847

Johan Thomas Lundbye maler landskabsbilledet "Efterårslandskab. Hankehøj."

 

1847

Danmarks første jernbanestrækning, København - Roskilde, åbner

 

1848

Socialismens grundlægger bliver Karl Marx (tysk økonom) kaldt efter sin udgivelse af bogen "Det kommunistiske Manifest". Et kommunistisk samfund beskrives som et idealsamfund, hvor alle mennesker yder efter bedste evne og frit tillader andre at nyde af deres arbejdsindsats via delte/fællesejede goder.

 

1848

21. marts ankommer en stor demonstration til Christiansborg Slotsplads med krav om, at Frederik 7.s enevældige styre træder tilbage, og at der udarbejdes en fri fælles forfatning for Danmark og Slesvig. Den danske konge efterlever kravet.

 

1848

Peter Faber skriver "Højt fra træets grønne top", og musikken komponeres af E. Horneman.

 

1848

Danmark får sin første "frie" regering.

 

1848

Generalguvernør Peter von Scholten ophæver slaveriet i Dansk Vestindien (ca. 85.000 slaver blev fragtet på danske skibe fra Dansk Guinea/Guldkysten til Dansk Vestindien)

 

1848-1850

1. slesvigske krig. Slesvig og Holsten har fra gammel tid været knyttet til det danske rige som selvstændige men også uadskillelige hertugdømmer (at de to hertugdømmer altid skulle høre sammen, havde Christian 1. garanteret i 1460). I midten af 1800-tallet bliver der både i Danmark og Holsten arbejdet på at gennemføre frie forfatninger, og det store spørgsmål er, om Slesvig skal høre under en dansk eller en holstensk forfatning. Sagen spidser så meget til, at Danmark i 1848 kommer i krig med Holsten, der på sin side har de tyske stater, deriblandt Preussen, i ryggen. Støtten fra de andre tyske stater skal ses i forlængelse af, at Holsten indtrådte i det tyske forbund efter Napoleonskrigens afslutning (se årstal 1814).

 

1849

Slaget ved Fredericia. Med taktisk snilde lykkes det den danske hærstyrke under ledelse af Olaf Rye at besejre den tyske belejringshær.

 

1849

Den første danske grundlov. Enevælden afskaffes formelt. Retten til oprettelse af baronier og grevskaber ophæves og "enhver i lovgivningen til Adel, Titel og Rang knyttet Forret" ophæves. Værnepligten indføres. Grundloven baseres på ideén om magtens tredeling i den udøvende magt (politi, militær), den lovgivende magt (Folketinget) og den dømmende magt (domstolene).

 

1849

Joseph Monier opfinder jernbetonen. Kombinationen af cementbaseret beton og jernarmering bliver forudsætningen for den nyere bygningskunst inden for huse, broer og anlægsarbejder.

 

1849

Telefonen opfindes af italieneren Antonio Meucci. Senere finpudses teknikken af tyskeren Philipp Reis i 1860 og af skotten Alexander Graham Bell i 1876.

 

1850

Danmark sælger sin afrikanske koloni Dansk Guinea/Guldkysten til Storbritannien

 

1850

Det største slag i Danmarkshistorien finder sted på Isted Hede. 40.000 danske soldater kæmper mod 34.000 tyske. Dansk sejr.

 

1850

1. slesvigske krig ender med dansk sejr. Udfaldet på krigen bliver, at Slesvig forbliver et selvstændigt hertugdømme i den danske helstat og hverken bliver indlemmet under den holstenske eller den danske forfatning.

 

1850

H. C. Andersen skriver "I Danmark er jeg født", og musikken komponeres af Poul Schierbeck i 1926.

 

1851

Der indføres frimærker og faste posttakster i Danmark.

 

1853

Danmarks første egentlige vandværk bygges i Odense, hvilket revolutionerer vandforsyningen i Danmark.

 

1854

Elektrisk telegrafi indføres i Danmark.

 

1855

Rigsdagen vedtager forfatningen om de fælles forhold mellem Danmark og hertugdømmerne. Mens hertugdømmernes indre forhold styres af stænderforsamlinger, gælder Junigrundloven i Danmark.

 

1856

Københavns volde falder

 

1856

Emilius Ditlev Bærentzen udgiver det topografiske hovedværk "Danmark".

 

1856

Bessemer-processen (fremstilling af stål) opfindes af englænderen Henry Bessemer.

 

1857

Øresundstolden ophæves.

 

1857

Privatbanken stiftes af en kreds af erhvervsfolk fra Grosserer-Societetet. Den første direktør bliver Carl Frederik Tietgen.

 

1859

Frederiksborg Slot brænder.

 

1859

Gradvist benyttes i større omfang grundvand til drikkevandsforsyning og ikke overfladevand fra søer og vandløb.

 

1859

Verdens første boring efter olie foretages i Titusville, Pennsylvania, USA. Det viser sig, at det i princippet er let nok at få fat i olien i undergrunden. Når man har boret ned til den, vil det høje tryk sørge for, at olien af sig selv flyder op gennem borehullet. Olien har vist sig at kunne bruges til opvarmning/oplysning og til industrielle formål. Først i slutningen af 1800-tallet raffineres den til benzin og benyttes til de nye transportmidler, biler og flyvemaskiner. Benzin som drivmiddel er ikke helt rent, men tilsat en række stoffer for at forbedre dens egenskaber. Det såkaldte oktantal benyttes til at angive, hvor gode disse egenskaber er.

 

1859

Englænderen Charles Darwin udgiver bogen "Arternes oprindelse", hvori han argumenterer for, at arterne har udviklet sig fra en fælles forfader men har tilpasset sig deres geografiske fordeling.

 

1860

I København er der nu 155.143 indbyggere

 

1860'erne

Kloakering påbegyndes i København som det første sted i Danmark.

 

1863

Nydambåden (egetræsskib fra 310 e.Kr.) findes af arkæologen Conrad Engelhardt i Nydam Mose på Sundeved nord for Sønderborg.

 

1863

Den første danske sporvogn kører ruten Frederiksberg Rundel - Frederiksberg Alle - Vesterbrogade - Trommesalen (ved den nuværende Frihedsstøtte).

 

1864

2. slesvigske krig.

 

1864

En dansk eskadre besejrer en østrigsk flådestyrke ud for Helgoland.

 

1864

Det store slag ved Dybbøl Mølle - der kæmpes til sidste blodsdråbe for bevarelse af Sønderjylland. Trods stort dansk heltemod sejrer en overlegen preussisk hærstyrke.

 

1864

Danmark taber den 2. slesvigske krig, og Slesvig, Holsten og Lauenborg afståes.

 

1865

Den skotske fysiker James Clark Maxwell bestemmer med nogle ligninger, at lyset altid vil have samme konstante hastighed.

 

1865

Gregor Mendel er den første, der indser, at et individ arver to "informationsenheder" til et bestemt træk, én fra hver af sine forældre. Mendel brugte ordet enhed, for i 1865 var begrebet "gener" ikke opfundet. Se årstal 1869 og 1905.

 

1866

Dynamitten opfindes af svenskeren Alfred Nobel.

 

1866

Indbegrebet af "dansk jul" defineres af Johan og Pietro Krohn med udgivelsen af "Peters jul". Johan skriver teksten, mens Pietro illustrerer.

 

1866

For bevarelse af den jyske hede oprettes Hedeselskabet.

 

1866

Det Forenede Dampskibs-Selskab (DFDS) stiftes ved en fusion mellem forskellige små operatører.

 

1868

Danmark afhænder Frederiksøerne (Nicobarerne) til Storbritannien.

 

1869

"Den periodiske tabel" udarbejdes af russeren Dmitri Mendeleev, hvor ikke ioniserede grundstof-atomer listes efter antallet af protoner i kernen og antallet af elektroner omkring denne - to egenskaber der spiller en afgørende betydning for de enkelte stoffers kemiske egenskaber. Tabellen bruges i de følgende år til at opdage nye grundstof-atomer.

 

1869

Schweizeren Johann Friedrich Miescher opdager et svagt syrestof i kernen af menneskets celler. Han kalder stoffet for nucleid. Stoffet vil senere få navnet DeoxyrboNucleid Acid, eller DNA. Se under årstallet 1929.

 

1870-1901

Forfatningskampen mellem Venstre og Højre, hvor Venstre kræver et systemskifte og indførelse af parlamentarisme, mens Højre fastholder kongens ret til frit at udnævne ministre uden om folketingsflertallets ønsker. 

 

1871

Danske Bank stiftes som Den Danske Landmandsbank af en kreds af forretningsfolk med Gottlieb Abrahamson Gedalia i spidsen.

 

1872

Det industrielle gennembrud i Danmark sker i disse år.

 

1872

Venstre opnår flertal i Landstinget.

 

1872

Johann Peter Emilius Hartmann komponerer korværket "Vølvens Spaadom" i senromantisk stil.

 

1872

Frøslevskrinet findes under tørvegravning i Frøslev Mose.

 

1875

Dmitri Mendeleev benytter "Den periodiske tabel" til at opdage grundstof-atomet gallium.

 

1875

Den danske møntenhed ændres fra rigsbankdaler til kroner (1 rigsdaler=2 kroner). Samtidig indføres nyt decimalsystem, hvor 1 krone svarer til 100 øre. Tidligere svarede 1 rigsbankdaler til 96 rigsbankskilling. Før møntreformen var der endvidere en tredje møntkategori der hed rigsbankmark hvor 1 rigsbankdaler svarede til 6 rigsbankmark. Denne tredje møntkategori forsvandt helt ved møntreformen så man nu kun opererede med to møntkategorier - krone og øre.

 

1876

Køleskabet opfindes af den tyske ingeniør Carl von Linde.

 

1876

Jens Peter Jacobsen skriver det modernistiske hovedværk "Fru Marie Grubbe".

 

1876

Alexander Graham Bell demonstrerer sin udgave af telefonen. Denne udgave (baseret på Antonio Meucci's opfindelse i 1849) vinder hurtig udbredelse.

 

1876

Den tyske ingeniør Nicolaus August Otto opfinder 4-takts forbrændingsmotoren, der kører på gas. Motoren er det første alternativ til dampmaskinen og muliggjorde konstruktion af automobiler, motorbåde, motorcykler og fly.

 

1877

Thomas Edison opfinder fonografen - en maskine til lydoptagelse og -afspilning. Fonografen bliver efterfulgt af grammofonen.

 

1878

Verdens første telefoncentral åbner i USA.

 

1878

Peter Arnold Heise komponerer operaen "Drot og Marsk" med tekst af Christian Richardt. Operaen hører til den romantiske stilperiode.

 

1879

Amerikaneren Thomas Alva Edison konstruerer som den første en elpære (der var en kultraadsglødepære) der kunne brænde i længere tid (40 timer). Se årstal 1801.

 

1879

Det danske videnskabelige tidsskrift "Meddelelser om Grønland" udkommer for første gang.

 

1880

Thorvald Bindesbøll påbegynder keramisk produktion på Frauens Lervarefabrik.

 

1881

Den første danske telefoncentral med 22 abonnenter åbner.

 

1882

Danmarks første andelsmejeri indvies i Hjedding og flere følger efter. Gennem sammenlægninger stiftes Mejeriselskabet Danmark og Kløver Mælk der fusionerer i 1999 og bliver til MD Foods.

 

1882

Elkraftværker åbner i London og New York. Elkraftværkerne består af generatorer trukket af hver deres dampmaskine (se årstal 1884 for elkraftværk og produktion af elektrisk spænding ved hjælp af dampturbine). Elkraftværkerne udsender i begyndelsen jævnstrøm (se årstal 1885).

 

1884

Det anerkendes nu internationalt at nulmeridianen går igennem Greenwich-observatoriet. Nulmeridianen er den meridian, som længdegraderne regnes fra.

 

1884

ØK (Det Østasiatiske Kompagni) stiftes af H. N. Andersen.

 

1884

Dampturbinen opfindes af englænderen Charles Parsons. Dampturbinen bruges i dag over hele verden til at producere elektricitet. Elektricitet produceres ved at vand varmes op til damp ved enten kul-, olie- eller gasfyring eller ved spaltning af atomer (se under årstal 1938). Vanddampen skubber til nogle skovlhjul i en turbine. Turbinens roterende aksel fortsætter ind i en generator (se årstal 1831). På den roterende aksel sidder magneter og når magneterne bevæger sig forbi nogle store spoler dannes (induceres) en elektrisk spænding i spolerne (vekselstrøm).

 

1885

Et mislykket attentat mod statsminister Estrup finder sted.

 

1885

Vekselstrømstransformatoren opfindes af William Stanley. Vekselstrømstransformatoren gør det muligt for elkraftværkerne at udsende elektricitet med en høj spænding og en lav strømstyrke. Dette er en fordel da mere af den elektriske energi når frem til forbrugerne, fordi varmetabet i ledningerne bliver mindre (Joules lov – se årstal 1841). Jævnstrømssystemet svaghed er netop at spændingen ikke kan transformeres op hvorfor systemets rækkevidde ved overførsel af energi kun er nogle få kilometer. Inden den almindelige forbruger kan bruge elektriciteten er det nødvendigt at gøre spændingen mindre. En transformator bruges til at sætte vekselspændingen ned (til 230 volt) og dermed strømstyrken op.

 

1885

Holger Drachmann skriver midsommervisen "Vi elsker vort land". Peter Erasmus Lange-Müller laver musikken.

 

1885

Gottlieb Daimler udvikler benzinmotoren, som han bruger som motor på en motorcykel.

 

1885

Vilhelm Hammershøi maler det verdensberømte billede "Portræt af en ung pige", der betegnes som et af de tidligste symbolistiske værker.

 

1886

Herman Bang skriver "Ved vejen". Romanen er et af de bedste eksempler på impressionistisk skrivestil.

 

1886

Radiobølgerne påvises af tyskeren Heinrich Hertz.

 

1886

Karl Benz bygger verdens første praktisk anvendelig og selvkørende personbil.

 

1926

Erwin Schrödinger bliver kvantekemiens fader ved formulering af en ligning der beregner de spektrale linjer for hydrogen. Formlen er det første eksempel på hvordan man via en forenklet ligning giver en tilnærmelsesvis rigtig beregning af meget komplekse atomare problemstillinger – kvantekemiens idé.

 

1927

Belgieren Georges Lemaître lancerer "Big Bang" teorien - at universet opstod med eksplosionen af et ur-atom.

 

1927

Verdens første tonefilm, den amerikanske "Jazzsangeren", får premiere.

 

1928

Geigertælleren opfindes af tyskeren Hans Geiger. Geigertælleren bruges til måling af radioaktivitet.

 

1928

Englænderen John Baird konstruerer det første anvendelige fjernsyn.

 

1928

Alexander Fleming opdager penicillin, hvilket baner vejen for udvikling af antibiotika, som kan bekæmpe infektioner og betændelse.

 

1929

Phoebus Levene identificerer at nucleidet som blev isoleret af Friederich Miescher i 1869 består af en baseenhed, en sukkergruppe og en fosfatgruppe. Selve DNA-molekylets struktur bliver dog først senere afklaret - se årstal 1944 og 1953.

 

1929

Det store børskrak i Wall Street. Amerikanske banker har igennem en længere periode ukritisk lånt penge ud til spekulanter hvilket har drevet kurserne for langt op. Krakket får global indflydelse. England og Tyskland var vigtige amerikanske samarbejdspartnere og med lavere efterspørgsel efter engelske og tyske produkter får disse landes producenter også problemer. Da netop England og Tyskland er hovedaftagere af danske landbrugsprodukter når krisen hurtigt til Danmark.

 

1931

Cyklotronen (partikelaccelerering) konstrueres af amerikanerne Ernest Lawrence og Stanley Livingston (se 1932).

 

1931

Den første danske tonefilm "Præsten i Vejlby" indspilles.

 

1932

Kai Normann Andersen skriver visen "Glemmer du" og Liva Weel synger.

 

1932

Englænderen John Cockcroft og ireren Ernest Walton spalter for første gang et atom med en partikelaccelerator (se 1938).

 

1932

Ole Kirk Christiansen begynder salg af trælegetøj. Hans firma får i 1934 navnet LEGO (LEg GOdt). I 1949 introduceres legoklodsen.

 

1932

Skuespillet "Ordet" opføres på Betty Nansen Teatret. Kaj Harald Leininger Munk skriver teksten.

 

1932

Neutronen opdages af James Chadwick. Atomer består af en kerne af protoner og neutroner med elektroner omkring sig. Når elektroner flytter sig fri af atomkernen og når der er et nettobevægelse, kaldes denne bevægelse for elektricitet eller en elektrisk strøm. Se årstallene 1897, 1911, 1913 og 1918.

 

1933

Der vedtages en række nye sociallove, der medfører hjælp til dem, der bliver arbejdsløse eller er invalide. Endvidere oprettes sygekassen.

 

1933

Det første hæfte i opslagsværket "Danmarks Kirker" udgives.

 

1934

Bellevista-lejlighederne i Klampenborg nord for København tegnes af Arne Jacobsen.

 

1935

Lillebæltsbroen indvies.

 

1935

Radaren opfindes og konstrueres af englænderen Robert Watson-Watts.

 

1935

Ladby skibet findes i sin gravhøj på en mark ved Ladby tæt ved kysten ved Kerteminde Fjord på Fyn. Skibet er Danmarks eneste bevarede skibsbegravelse fra vikingetiden.

 

1936

Som de første i verden udsender England de første engentlige fjernsynsprogrammer.

 

1936-1941

Vikingeborgen Trelleborg fra år 980 udgraves. Som led i et omfattende forsvarssystem lod Harald Blåtand borgen opføre.

 

1937

Karen Blixen udgiver "Den afrikanske farm".

 

1938

Filosoffen Jean-Paul Sartre skriver bogen La nausée. Jean-Paul Sartre var en fransk eksistentialist hvis hovedfilosofi var, at "mennesket er den eneste forfatter til sin egen opførsel". "Mennesket har ikke en given menneskelig natur, men må skabe sin egen. Mennesket er ikke andet, end hvad han skaber sig selv til".

 

1938

Tyskerne Otto Hahn og Fritz Strassmann finder ud af, at når man spalter (fission) en kerne af det tunge stof uran, sker der en voldsom frigørelse af energi (se årstallene 1942, 1945 og 1956)

 

1939-1945

Anden Verdenskrig. Baggrunden for krigen skyldes ikke mindst Første Verdenskrig. Krigen havde været kostbar for Tyskland, og freden blev også meget dyr. Tyskland havde svært ved at komme i gang igen, og der kom år med stor arbejdsløshed. Mange tyskere blev derfor et let bytte for hensynsløse politikere, som brugte løgne og tomme løfter for at skaffe sig stemmer ved valgene. Adolf Hitler var en af disse politikere. Han lovede "arbejde og brød" til alle. Han talte om Tysklands storhed og krævede de områder tilbage, som Tyskland havde tabt i Første Verdenskrig. Han blev hurtigt meget populær. Med en stadig øget terror udbyggede han sin magt over det tyske folk. Hitler og hans nazister var hensynsløse og lovløse. Hitlers mål var et europæisk imperium. Den 1. september 1939 blev Polen helt uden varsel angrebet af Tyskland, og det blev startskuddet til Anden Verdenskrig.

 

1940

Tyskland besætter Danmark for at sikre sig kontrollen over Nordatlanten samt for at hindre de allierede i at benytte Danmark som udgangspunkt for invasion af Tyskland.

 

1941

Leo Mathisen udkommer med nummeret "Take it easy", der bliver et verdenshit. Leo Mathisen hører til jazz-perioden "dansk guldalder".

 

1942

I Chicago, USA, åbner verdens første atomreaktor, hvor der foretages den første kontrollerede udvinding af energi ved spaltning af atomkerner (se årstallene 1938, 1945 og 1956).

 

1943

Carl Theodor Dreyer Nilsson instruerer filmen "Vredens dag", der er et kærlighedsdrama i hekseforfølgelsernes tid.

 

1944

Island bliver republik, og båndene kappes endeligt til Danmark.

 

1944

Oswald Avery rapporterer, at arveligt materiale er DNA-molekyler og identisk med det "syrestof", som Johann Miescher opdagede i 1869. DNA-molekylerne udgør altså organismens arvemassen (=genomet) med alle dens arveanlæg (=gener), og de fastlægger den enkelte organismes karakteristika og funktioner. Forskellige DNA-sammensætninger er med andre ord medvirkende til, at levende organismer udvikler sig forskelligt. Se årstal 1953.

 

1945

Verdens første atombomeprøvesprængning foretages 16. juli i Alamogordo-ørkenen i New Mexico, USA. Atombomben virker ved ukontrolleret fission (spaltning) af atomkerner af tunge grundstoffer, f.eks. uran eller plutonium. Atombomben bliver brugt første gang i krigsøjemed med nedkastningen over den japanske by Hiroshima den 6. august samme år. Se årstallene 1938, 1942 og 1956.

 

1945

Anden Verdenskrig slutter. Tyskland og Japan taber krigen. Det tyske rige bliver opdelt i allierede kontrolzoner, Sovjetunionen i øst, USA i syd, Storbritannien i nordvest og Frankrig i sydvest. Flere tyske landområder afstås til andre lande - dog ikke til Danmark.

 

1945

For bevarelse af fred i verden oprettes FN med Danmark som et af mange medlemmer. FN afløser Folkeforbundet og får videre beføjelser.

 

1945-1991

Den kolde krig. Forskellige grundholdninger mellem kommunistiske og kapitalistiske lande medfører et anspændt forhold landene imellem.

 

1946

De tre skandinaviske luftfartsselskaber DDL (Danmark), ABA senere SILA (Sverige) og DNL (Norge) fusionerer til SAS (Scandinavian Airlines).

 

1946

Verdens første fuldt elektroniske datamaskine står færdig i USA. Den bliver kaldt ENIAC.

 

1947

Transistoren opfindes på Bell Laboratory i USA af John Bardeen og Walter Brattain.

 

1947

Storbritannien ønsker at forlade Palæstina da de bekæmpes af den zionistiske bevægelse og arabiske nationalister der også indbyrdes kæmper mod hinanden. For at undgå en decideret borgerkrig efter britisk tilbagetrækning beslutter FN at opdele Palæstina i en jødisk (56 % af Palæstina) og en arabisk stat (43 %). De arabiske lande modsætter sig da de mener, at FNs opdeling er uretfærdig, og at den favoriserer jøderne. Se under årstallet 1948.

 

1947

Transistoren opfindes af John Bardeen, Walter Houser Brattain og William Bradford Shockley. En transistor er en elektrisk komponent lavet af halvlederfaststof. Dens formål i næsten al elektronik er at forstærke elektriske signaler (analog styring) eller fungere som en elektrisk kontakt (digital styring). Transistoren betyder farvel til pladskrævende radiorør til fordel for en komponent som kan køre på batterier. Opfindelsen er løbende blevet udviklet til de transistorer som massefremstilles i dag, samt mikrochips der i sig selv rummer flere tusinde transistorer.

 

1947-1951

Som værn mod kommunismen yder USA økonomisk hjælp til efterkrigstidens Europa, Marshall-hjælpen.

 

1948

Balletten "Etudes" koreograferet af Harald Lander opføres på Det Kongelige Teater. Balletten går sin sejrsgang over hele verden.

 

1948 

Den jødiske stat Israel proklameres og flere arabiske lande erklærer straks Israel krig. Israel vinder krigen stort. Efter krigen har den jødiske stat kontrol over 78 % af det tidligere britiske mandat, Palæstina. De resterende områder, Gazastriben og Vestbredden kommer under henholdsvis egyptisk og jordansk kontrol. Se under årstallet 1967.

 

1948

Færøerne får hjemmestyre.

 

1948

Kunstnergruppen COBRA (COpenhagen, BRuxelles; Amsterdam) stiftes. Gruppen bliver kendt for sin abstrakte ekspressive stil. Danskeren Asger Jorn er en af drivkræfterne.

 

1949

En nordatlantisk organisation for politisk og militært forsvarssamarbejde (NATO) oprettes med Danmark som medlem.

 

1950

Tollundmanden findes af brødrene Emil og Viggo Højgård. Tollundmanden (400 - 300 år f.Kr.) er blandt de bedst bevarede oldtidsmennesker i verden.

 

1950

Den første Morten Korch film "De røde heste" med Poul Reichhardt i hovedrollen får premiere. Alice O'Fredericks instruerer.

 

1950-1952

Den anden Galathea ekspedition. Ekspeditionen bliver verdenskendt for sine dybvandsundersøgelser.

 

1950-1963

Vikingeborgen Fyrkat ved Hobro udgraves. Borgen dateres til 980 og er opført af Harald Blåtand som led i et omfattende forsvar af Danmark.

 

1951

Statsradiofonien udsender de første danske fjernsynsprogrammer.

 

1951

Oprettelsen af kul- og stålunionen med Frankrig, Vesttyskland, Italien, Holland, Belgien og Luxemborg som medlemmer. Formålet var at samle medlemsstaternes kul- og stålressourcer i en samlet pulje. Kul og stål var af afgørende betydning for at kunne føre krig, og ved at skabe fælles kontrol med ressourcerne håbede man at kunne sikre sig mod endnu en europæisk krig.

 

1952

Grauballemanden (år 290 f.Kr.) findes af tørvegraver, Tage Busk Sørensen i en mose nær Grauballe ved Silkeborg. Grauballemanden er verdens mest velbevarede moselig fra oldtiden.

 

1952

Nordisk Råd oprettes hvorigennem det nordiske samarbejde formaliseres. Danmark bliver medlem.

 

1952

Sirius patruljen i Grønland oprettes. Patruljens formål er at håndhæve dansk suverænitet.

 

1952

Brintbomben, atombombens afløser, opfindes af Edward Teller. Brintbomben virker ved fusion (sammensmeltning) at atomkerner af lette grundstoffer, typisk isotoper af brint. Ved sammensmeltningen frigives enorme energimængder. Isotoper af et grundstof er atomkerner, der har samme atomnummer (dvs. samme antal protoner i atomkernen) men forskellige atomvægte (dvs. forskellige antal neutroner i atomkernen). Se årstal 1945.

 

1952

De sidste rationeringer på luksusvarer forsvinder. 

 

1953

"Far til fire" får premiere. Ib Mossin er førsteelsker, og Alice O'Fredericks instruerer. Der laves i alt 8 film.

 

1953

Asger Jorn maler "Livshjulet", der i dag hænger på Statens Museum for Kunst.

 

1953

Ny grundlov vedtages. Landstinget bliver afskaffet til fordel for folketinget. Grønland går fra koloni til dansk amt. Kvindelig arveret til tronen. Dog har drengebørn fortrinsret til tronen

 

1953

DNA-strukturen beskrives af amerikanerne James Watson og Francis Crick. Dette er begyndelsen til forståelse af menneskekroppen helt ned på molekyleplan, og dermed bedre forstå sygdomme og skabe nye former for behandling.

 

1955

Warszawapagten oprettes som modvægt til NATO. Sovjetunionen er drivkraften i pagten, der inkluderer de fleste østeuropæiske lande.

 

1956

Verdens første atomkraftværk beregnet til elproduktion opføres i England. Atomkraftværket fungerer ved at en spaltning af atomer varmer vand op så det bliver til vanddamp (se under årstal 1884 for elkraft - se under årstallene 1938, 1942 og 1945 for atomenergi).

 

1957

Danmarks første elektronregnemaskine (DASK) står færdig.

 

1957-1960

Stor økonomisk fremgang i Danmark og kraftigt fald i arbejdsløsheden.

 

1958

Klaus Rifbjerg skriver bogen "Den kroniske uskyld".

 

1958

Arne Jacobsen designer stolen "Ægget"

 

1958

Kul- og stålunionen udvikler sig til det europæiske økonomiske fællesskab (EØF) med underskrivelsen af Rom-traktaten (senere benyttes betegnelsen EF). Erfaringerne fra kul- og stålsamarbejdet havde givet staterne ønske om at udvide samarbejdet på øvrige økonomiske områder.

 

1958

Poul Henningsen designer lampen "Koglen".

 

1958

Poul Reichardt synger "Er du dus med himlen fugle" i filmen "Vagabonderne på Bakkegården". Musikken komponeret af Sven Gyldmark.

 

1960

EFTA (europæisk frihandelsorganisation) dannes til fremme af økonomisk udvikling gennem frihandel og retfærdig konkurrence. Danmark optages.

 

1961

Russeren Juri Aleksejevitj Gagarin bliver med hans færd i rumskibet Vostok det første menneske i rummet.

 

1961

Berlinmuren bygges for at forhindre, at befolkningen flygter til det demokratiske vesten. Berlin var det eneste sted hvor østtyskere uhindret kunne dette.

 

1962

Vikingeskibene i Roskilde fjord bliver udgravet. Skibene blev i 1075 brugt som spærring i Peberrenden ved Skuldelev. Første vragrester findes i 1956.

 

1963

"Dansevise" med Grethe & Jørgen Ingmann bliver en landeplage.

 

1963

Verdens dyreste brandert bliver dansk, da Per Hækkerup i en whisky-brandert slår en skæv streg og forærer det givtige Ekofisk-oliefelt til nordmændene.

 

1967

6-dagskrigen mellem på den ene side Irael og den anden Ægypten, Jordan, Syrien og Irak. Målet for de arabiske nationer er en gang for alle at eliminere staten Israel. Resultatet af krigen bliver at Israel erobrer Gazastriben og Vestbredden. Se under årstallet 1973.

 

1968

Det store ungdomsoprør. For de unge handlede livet om frihed i enhver henseende. I dette univers blev kernefamilien anset som hæmmende.

 

1968

Den første film af i alt 14 med Olsen Banden får premiere. Ove Sprogøe, Morten Grunwald og Poul Bundgaard medvirker, og Erik Balling instruerer.

 

1969

Danmarks pigtrådsorkester nummer eet Gasolin dannes. Deres største hit "Kvinde min" udgives i 1975 på pladen "Gas 5". Gasolin opløses i 1978.

 

1969

Amerikaneren Neil Armstrong bliver det første menneske på et fremmed himmellegeme. I Stilhedens Hav på Månen træder han ud af landingsmodulet Eagle den 21. juli.

 

1970

John Mogensen udsender singlen "Så længe jeg lever", der bliver en landeplage.

 

1972

Danskerne stemmer for optagelse i EF, og Danmark bliver medlem fra årsskiftet.

 

1972

Den sidste danske sporvogn kører i remise den 23. april.

 

1973

Operahuset i Sydney åbnes officielt. Danskeren Jørn Utzon er arkitekt.

 

1973

Den manglende løsning af palæstinensernes situation får de arabiske lande til at nedsætte olieproduktionen. Oliepriserne stiger voldsomt, hvilket får global økonomisk betydning.

 

1973

Gensplejsning opfindes af Stanley Cohen og Herbert Boyer. Fundamentet til teknikken bag gensplejsning er kortlæggelsen af DNA molekylet. Gensplejsning går ud på at man splejser en specifik del af et DNA-molekyle (arve-materiale??????) ind i en anden organisme. Gensplejsning skaber mulighed for at tilføre mikroorganismer, planter, dyr og i sidste ende mennesket egenskaber, som ikke kan skabes via almindelig avl eller forædlingsmetoder. En mulighed der forventes på sigt forventes at kunne helbrede sygdomme.

 

1974

Shu-bi-dua udgiver sit første album. Sammen med TV2 definerer Shu-bi-dua om nogen begrebet dansk pop.

 

1977

Tissøringen (guldring på 1,8 kg) findes nær Tissø på Sjælland. Ringen dateres til 900-tallet. Efter guldhornene er ringen Danmarks største guldfund.

 

1978

Den anden oliekrise bryder ud som følge af politiske uroligheder i Iran, hvorfor der skete et fald i olieproduktionen.

 

1978-1981

Gaderne ligger øde hen, når fjernsynsserien Matador ruller over skærmen.

 

1979

Grønland får hjemmestyre.

 

1981

"Danmark kedeligste orkester" TV2 dannes.

 

1983

Motorola DynaTAC 8000X bliver verdens første håndholdte mobiltelefon. Mobiltelefonen holder sit indtog i Danmark.

 

1984

Dankortet introduceres.

 

1985

Palle Mikkelborg bliver en internationalt respekteret jazz-trompetist med udgivelsen af albummet "Aura" med Miles Davis.

 

1988

Med e-brevet som revolutionerende nyhed åbnes internettet kommercielt. Internettet begyndte som et militært forskningsprojekt i 1950'erne.

 

1989

Berlinmuren falder efter stærkt pres fra befolkningen om indførelse af rejsefrihed og efter den øgede republikflugt fra Østtyskland til Vesttyskland via Ungarn.

 

1990-1992

Vikingeborgen Aggersborg ved Aggersund udgraves. Som led i et omfattende forsvarssystem lod Harald Blåtand borgen opføre i 980.

 

1991

Kommunismen som ideologi spiller fallit, og Sovjetunionen går i opløsning langs de nationalistiske og etniske brudlinjer. Den kolde krig slutter.

 

1991

Med murens fald og de gamle realsocialistiske systemers undergang forsvinder selve fundamentet for Warszawapagten og denne opløses.

 

1991

World Wide Web baseret på koden HTML opfindes af englænderen Tim Berners-Lee. Opfindelsen får internettets udbredelse til at eksplodere. Nu benyttes internettet ikke kun til at afsende e-breve men også til at informere.

 

1991

Med afslutningen af den kolde krig ændres Danmarks militære trusselsbillede. Fra en binding af militær til forsvar af det danske rige kommer en væsentlig del af det danske forsvars opgaver nu i høj grad til at omfatte fredsbevarende operationer overalt i verden.

 

1992

Det Europæiske Fællesskab (EF) bliver til den Europæiske Union (EU) med Maastricht-traktaten. Kerneelementet i EU-samarbejdet er et indre marked med en fælles handelspolitik, fælles politik for landbrug og fiskeri og en regional politik der hjælper underudviklede regioner. Borgere i EU-landene bliver EU-borgere, der vælger medlemmer til Europa-Parlamentet hvert femte år. EU-borgerne kan frit bo, arbejde, rejse og investere i andre medlemslande. EU introducerer endvidere en fælles møntenhed, euroen. Danmark får gennem den såkaldte Edinburgh-aftale indført en række forbehold angående fælles mønt, fælles forsvarspolitik, fælles retspolitik og unionsstatsborgerskab.

 

1992

Det mandlige danske fodboldlandshold vinder europamesterskabet til stor offentlig begejstring.

 

1994-2006

"Den store danske encyklopædi" udgives.

 

1997-1998

Storebæltsbroen indvies for henholdsvis tog og biler. Firmaet Dissing + Weitling tegner broen.

 

1998

Den første dogmefilm "Festen" får premiere. Filmen instrueres af Thomas Vinterberg. Filmen bliver stilsættende verden over.

 

2000

Det menneskelige gen kortlægges af amerikanerne J. Craig Ventor og Francis Collins.

 

2000

Thomas Kluge maler billedet "Margrethe II", der hænger i festsalen på Herlufsholm Kostskole.

 

2002

Den københavnske metro indvies.

 

2005-2007

Stor økonomisk fremgang i Danmark og lav arbejdsløshed. Danmark har en af verdens højeste levestandarder.

 

2006-2007

Den tredje Galathea ekspedition. Hovedformålet er videnskabelig undersøgelse af verdenshavenes evne til optagelse af CO(2).

 

 

 

Regent

1648-1670

Frederik den 3. (Valgsprog: Herren er mig forsyn).

 

1670-1699

Christian den 5. (Valgsprog: Med fromhed og retfærdighed).

 

1699-1730

Frederik den 4. (Valgsprog: Herren er min hjælper).

 

1730-1746

Christian den 6. (Valgsprog: For Gud og folket).

 

1746-1766

Frederik den 5. (Valgsprog: Ved forsigtighed og bestandighed).

 

1766-1808

Christian den 7. (Valgsprog: I kærlighed til fædrelandet skal jeg søge min ære).

 

1808-1839

Frederik den 6. (Valgsprog: Gud og den retfærdige sag).

 

1839-1848

Christian den 8. (Valgsprog: Gud og fædrelandet).

 

1848-1863

Frederik den 7. (Valgsprog: Folkets kærlighed min styrke).

 

1863-1906

Christian den 9. (Valgsprog: Med Gud for Ære og Ret).

 

1906-1912

Frederik den 8. (Valgsprog: Herren er min Hjælper).

 

1912-1947

Christian den 10. (Valgsprog: Min Gud, mit Land, min Ære).

 

1947-1972

Frederik den 9. (Valgsprog: Med Gud for Danmark).

 

1972-

Margrethe den 2. (Valgsprog: Guds hjælp, Folkets kærlighed, Danmarks styrke).

 

 

 

Regeringsleder

 

Regeringslederen havde titel af:

 

 

Premierminister fra 22.03.1848

 

 

Konseilspræsident fra 12.10.1855

 

 

Statsminister fra 27.04.1918

 

 

 

 

1848-1852

Adam Wilhelm Moltke

 

1852-1853

Christian Albrecht Bluhme

 

1853-1854

Anders Sandøe Ørsted

 

1854-1856

Peter Georg Bang

 

1856-1857

Carl Christopher Georg Andræ

 

1857-1859

Carl Christian Hall

 

1859-1860

Carl Edvard Rotwitt

 

1860-1863

Carl Christian Hall

 

1863-1864

Ditlev Gothard Monrad

 

1864-1865

Christian Albrecht Bluhme

 

1865-1870

Christian Emil Krag-Juel-Vind-Frijs

 

1870-1874

Ludvig Henrik Carl Herman Holstein

 

1874-1875

Christian Andreas Fonnesbech

 

1875-1894

Jacob Brønnum Scavenius Estrup

 

1894-1897

Kjeld Thor Tage Otto Reedtz-Thott

 

1897-1900

Hugo Egmont Hørring

 

1900-1901

Hannibal Sehested

 

1901-1905

Johan Henrik Deuntzer (Venstre)

 

1905-1908

Jens Christian Christensen (Venstre)

 

1908-1909

Niels Thomasius Neergaard (Venstre)

 

1909-1909

Johan Ludvig Carl Christian Tido Holstein (Venstre)

 

1909-1910

Carl Theodor Zahle (Det Radikale Venstre).

 

1910-1913

Klaus Berntsen (Venstre)

 

1913-1920

Carl Theodor Zahle (Det Radikale Venstre).

 

1920-1924

Niels Thomasius Neergaard (Venstre)

 

1924-1926

Thorvald August Marinus Stauning (Socialdemokratiet)

 

1926-1929

Thomas Madsen-Mygdal (Venstre)

 

1929-1942

Thorvald August Marinus Stauning (Socialdemokratiet)

 

1942-1942

Vilhelm Buhl (Socialdemokratiet)

 

1942-1943 /45

Erik Julius Christian Scavenius (Det Radikale Venstre) (regeringen de facto trådt tilbage fra 29.08.1943).

 

1945-1945

Vilhelm Buhl (Socialdemokratiet)

 

1945-1947

Knud Kristensen (Venstre)

 

1947-1950 

Hans Christian Hedtoft-Hansen (Socialdemokratiet)

 

1950-1953

Erik Eriksen (Venstre)

 

1953-1955

Hans Christian Hedtoft-Hansen (Socialdemokratiet)

 

1955-1960 

Hans Christian Svane Hansen (Socialdemokratiet)

 

1960-1962

Olfert Viggo Fischer Kampmann (Socialdemokratiet)

 

1962-1968 

Jens Otto Krag (Socialdemokratiet)

 

1968-1971

Hilmar Tormod Ingolf Baunsgaard (Det Radikale Venstre)

 

1971-1972 

Jens Otto Krag (Socialdemokratiet)

 

1972-1973

Anker Henrik Jørgensen (Socialdemokratiet)

 

1973-1975 

Poul Hartling (Venstre)

 

1975-1982

Anker Henrik Jørgensen (Socialdemokratiet)

 

1982-1992 

Poul Holmskov Schlüter (Det Konservative Folkeparti)

 

1992- 2001

Poul Oluf Nyrup Rasmussen (Socialdemokratiet)

 

2001-

Anders Fogh Rasmussen (Venstre)

 

 

 

Personligheder

1616-1680

Thomas Bartholin (læge og anatom)

 

1621-1698

Leonora Christine Ulfeldt (datter af Christian 4.)

 

1629-1697

Niels Juel (søofficer)

 

1631-1702

Peder Pedersen Syv (folklorist)

 

1634-1703

Thomas Hansen Kingo (salmedigter - baroklitteratur)

 

1635-1699

Peder Schumacher Griffenfeld (statsmand)

 

1642-1693

Jacob Worm (præst, politisk satiriker)

 

1644-1710

Ole Christensen Rømer (astronom)

 

1681-1741

Vitus Jonassen Bering (søfarer)

 

1684-1754

Ludvig Holberg (forfatter - oplysningslitteratur)

 

1686-1758

Hans Poulsen Egede (præst)

 

1690-1720

Peter Jansen Wessel (viceadmiral)

 

1694-1764

Hans Adolph Brorson (salmedigter - oplysningslitteratur)

 

1698-1764

Erich Pontoppidan den yngre (biskop og historiker)

 

1701-1754

Nicolai Eigtved (arkitekt)

 

1706-1759

Laurids Lauridsen de Thurah (arkitekt)

 

1733-1815

Carsten Niebuhr (opdagelsesrejsende)

 

1737-1772

Johann Friedrich Struensee (læge)

 

1743-1781

Johannes Ewald (digter - oplysningslitteratur)

 

1743-1809

Nicolai Abraham Abildgaard (kunstmaler)

 

1756-1845

Christian Frederik Hansen (arkitekt)

 

1761-1817

Friedrich Ludwig Æmilius Kunzen (komponist)

 

1764-1826

Jens Immanuel Baggesen (forfatter - oplysningslitteratur)

 

1770-1844

Bertel Thorvaldsen (billedhugger)

 

1774-1842

Christoph Ernst Friedrich Weyse (komponist)

 

1777-1851

Hans Christian Ørsted (fysiker og kemiker)

 

1779-1850

Adam Gottlob Oehlenschläger (digter - romantiklitteratur)

 

1782-1848

Steen Steensen Blicher (præst og forfatter - romantiklitteratur)

 

1783-1808

Peter Willemoes (søofficer)

 

1783-1853

Christoffer Wilhelm Eckersberg (kunstmaler)

 

1783-1857

Christian Molbech (litteraturhistoriker)

 

1783-1872

Nikolai Frederik Severin Grundtvig (forfatter, præst - romantiklitteratur)

 

1784-1854

Peter Carl Frederik von Scholten (generalguvernør)

 

1786-1832

Frederik Daniel Rudolph Kuhlau (komponist)

 

1788-1857

Johan Christian Klausson Dahl (kunstmaler)

 

1788-1865

Christian Jürgensen Thomsen (arkæolog)

 

1789-1862

Bernhard Severin Ingemann (salmedigter - romantiklitteratur)

 

1791-1849

Olaf Rye (generalmajor)

 

1797-1883

Steen Andersen Bille (kaptajn)

 

1799-1868

Emilius Ditlev Bærentzen (litograf og portrætmaler)

 

1803-1848

Martinus Christian Wesseltoft Rørbye (kunstmaler)

 

1804-1880

Carl Christian Constantin Hansen (kunstmaler)

 

1805-1875

Hans Christian Andersen (forfatter - romantiklitteratur)

 

1805-1879

Antoine Auguste Bournonville (balletmester og koreograf)

 

1805-1900

Johann Peter Emilius Hartmann (komponist)

 

1810-1848

Christen Schiellerup Købke (kunstmaler)

 

1810-1870

Peter Martin Orla Lehmann (jurist og politiker)

 

1810-1874

Hans Christian Lumbye (komponist)

 

1810-1877

Peder Christian Frederik Faber (digter)

 

1811-1887

Jacob Christian Jacobsen (brygger)

 

1812-1890

Johanne Luise Heiberg (skuespillerinde)

 

1813-1855

Søren Aabye Kierkegaard (filosof - romantiklitteratur)

 

1816-1892

Gottlieb Abrahamson Gedalia (vekselerer).

 

1817-1890

Niels Wilhelm Gade (komponist)

 

1818-1848

Johan Thomas Lundbye (kunstmaler)

 

1829-1901

Carl Frederik Tietgen (industrimand)

 

1830-1879

Peter Arnold Heise (komponist)

 

1836-1892

Wilhelm Louis Frederik Hellesen (opfinder)

 

1836-1927

Peter Mærsk Møller (kaptajn og industrimand)

 

1840-1905

Pietro Købke Krohn

 

1841-1925

Johan Jacob Krohn (forfatter)

 

1842-1914

Carl Christian Hillman Jacobsen (brygger)

 

1846-1908

Holger Henrik Herholdt Drachmann (digter - det moderne gennembrud)

 

1846-1908

Thorvald Bindesbøll (formgiver)

 

1847-1885

Jens Peter Jacobsen (forfatter - det moderne gennembrud)

 

1849-1927

Michael Ancher (kunstmaler)

 

1850-1926

Peter Erasmus Lange-Müller (komponist)

 

1851-1909

Peder Severin Krøyer (kunstmaler)

 

1852-1927

Thomas Linnemann Laub (komponist)

 

1852-1937

Hans Niels Andersen (industrimand)

 

1854-1933

Laurits Andersen (kunstmaler)

 

1857-1912

Herman Joachim Bang (forfatter - det moderne gennembrud)

 

1857-1943

Henrik Pontoppidan (forfatter - det moderne gennembrud)

 

1859-1935

Anna Kirstine Ancher (kunstmaler)

 

1864-1916

Vilhelm Hammershøi (kunstmaler)

 

1865-1931

Carl August Nielsen (komponist)

 

1866-1930

Jeppe Jensen (forfatter)

 

1868-1944

Henri Nathansen (forfatter)

 

1871-1946

Jacob Christian Hansen-Ellehammer (opfinder)

 

1872-1907

Ludvig Mylius-Erichsen (polarforsker)

 

1873-1950

Johannes Vilhelm Jensen (forfatter)

 

1875-1928

Thøger Larsen (forfatter)

 

1876-1954

Morten Korch (forfatter)

 

1876-1965

Arnold Peter Møller (industrimand)

 

1881-1972

Asta Sophie Amalie Nielsen (filmskuespillerinde)

 

1885-1962

Karen Christence baronesse von Blixen-Finecke (forfatterinde)

 

1885-1962

Niels Henrik David Bohr (fysiker)

 

1889-1968

Carl Theodor Dreyer Nilsson (filminstruktør)

 

1891-1958

Ole Kirk Christiansen (industrimand)

 

1894-1967

Poul Henningsen (lysmager)

 

1897-1952

Olivia Weel (sangerinde)

 

1898-1944

Kaj Harald Leininger Munk (præst og dramatiker)

 

1899-1968

Alice Otha Frederiksen (filminstruktør)

 

1900-1967

Kai Normann Andersen (komponist)

 

1902-1971

Arne Jacobsen (arkitekt)

 

1904-1981

Sven Rudolf Sidenius Gyldmark (komponist)

 

1905-1971

Harald Lander (balletmester og koreograf)

 

1906-1969

Hans Leo Mathiassen (komponist)

 

1913-1985

Poul David Reichhardt (skuespiller)

 

1914-1973

Asger Oluf Jørgensen (kunstnernavn Asger Jorn) (kunstmaler)

 

1918-

Jørn Utzon (arkitekt)

 

1919-2004

Ove Wendelboe Sprogøe Petersen (skuespiller)

 

1924-2005

Erik Balling (filminstruktør)

 

1931-

Klaus Rifbjerg (forfatter)

 

1941-

Palle Mikkelborg (jazz-trompetist)

 

1945-

Kim Melius Flyvholm Larsen (sanger og sangskriver)

 

1969-

Thomas Kluge (kunstmaler)

 

1969-

Thomas Vinterberg (filminstruktør)

 

 

 

Tidsalder

13500-1800

Stenalderen

 

1800-500

Bronzealderen

 

500 f.Kr.-800 e.Kr.

Jernalderen

 

800-1050

Vikingetiden

 

1050-1536

Middelalderen

 

1536-1813

Nyere tid

 

1813-

Moderne tid

 

 

 

Stilretning

 

Kunsthistorien deles op i forskellige kunstgrene (litteratur, arkitektur osv.), der hver deles op i stilretninger (barok, rokoko osv.).

 

 

Kunstgrenene imellem behøver ikke at have samme stilretninger (eksempelvis er oplysningstiden en stilretning indenfor litteratur

 

 

men ikke indenfor arkitektur), og hvis de har, behøver de ikke spænde over samme periode. Endvidere gælder, at perioderne

 

 

stilretningerne strækker sig over kan være forskellige landene imellem. Således strækker renæssancen sig ikke over samme

 

 

periode i Danmark som i Italien indenfor maleri- og skulpturkunsten.

 

 

 

 

 

I det følgende oprulles stilretningerne indenfor maleri- og skulturkunst, arkitektur, litteratur og musik. Listen viser hvornår

 

 

stilretningerne kom til Danmark. Det skal nævnes, at der indenfor de enkelte specifikke kunstgrene stort set ikke findes to ens

 

 

opdelinger i stilretninger. Nedenstående opdeling, mener jeg dog, har den største fællesnævner (de enkelte stilretninger kan

 

 

flere steder opdeles i underkategorier, der dog ikke er medtaget):

 

 

 

 

 

Maleri- og skulpturkunst:

 

1000-1250

Romansk tid (rundbuestil præget af demonstrativ tyngde og massivitet, unaturalistisk bygningsskulptur med volumniøs kubisk form, miniaturemaleri uden rum- og formillusion med værdiperspektiv).

 

1250-1540

Gotisk tid (i forhold til romansk tid en stigende grad af naturalisme, lettere og graciøsere, efterhånden med figurer i den s-svungne stilling)

 

1540-1650

Renæssance (formidealer hentet fra antikken med tekniske eksperimenter og spekulationer over perspektiv og komposition og en ny saglig interesse for gengivelsen af det nøgne legeme og naturen)

 

1650-1730

Barok (overdreven udtryksfuldhed, repræsentationskunst med pragt, patos og svulmende bevægelse, geometri)

 

1730-1790

Rokoko (det lette, sirlige og yndefulde, de mættede farver under barokken erstattes af lyse pastelfarver)

 

1790-1870

Romantik (dyrkelsen af det fantastiske, det mytiske, det drømmeriske og sjælelige, følelse og fantasi)

 

1870-1900

Realisme og impressionisme (Realisme: afbildning der giver et sanddru, naturtro billede. Ordet giver udtryk for en mindre overfladisk lighed end naturalisme, Impressionisme: gengivelse af det flygtige lys og farveindtryk uden at lægge vægt på det fortællende indhold i billedet)

 

1900-

Forskellige stilretninger - den stadige udfordring af det eksisterende.

 

 

 

 

 

Arkitektur:

 

1050-1250

Romansk stil - romersk byggeskik (runde former - et godt eksempel er rundkirkerne på Bornholm).

 

1250-1536

Gotik - dyrkelsen af det guddommelige (spidse former der rager mod himlen).

 

1536-1640

Renæssancen - dyrkelsen af antikkens skønhed med volutsvungne gavle, søjler, bly- eller kobbertækkede spir og pilastre i sandsten.

 

1640-1730

Barok - dyrkelsen af det storslåede, det overdådige. Svungne linier, svulmende former men et strengt krav om symmetri.

 

1730-1760

Rokoko - dyrkelsen af det elegante. Snirklede, asymmetriske ornamenter med inspiration fra naturen benyttes.

 

1760-1850

Klassicisme - dyrkelsen af det formelle og det der ligger indenfor faste rammer. Lige linier og symmetri

 

1850-1920

Historicisme - dyrkelsen af diverse historiske stilarter.

 

1920-1980

Funktionalisme - dyrkelsen af det funktionelle. Ren for unødige detaljer. Enkelt og praktisk byggeri.

 

1980-

Dekonstruktivisme - strukturen er asymmetrisk, og i stedet for lodrette og vandrette linjer i bygningerne er disse på "kryds og tværs".

 

 

 

 

 

Litteratur:

 

750-1050

Den norrøne digtning (myter, hyldestkvad til fornemme konger, eddadigte der skildrer den nordiske mytologi, sagaer - udpræget brug af billedsprog)

 

1050-1536

Middelalder (ridderviser, krøniker, religiøse læredigte).

 

1536-1650

Renæssance (dyrkelsen af humanismen der bygger på viden, på respekt for det enkelte menneske og på at man skal være kritisk over for fordomme).

 

1650-1720

Barok (dyrkelsen af de store følelser, stærke udtryksmæssige kontraster og stor følelsesspænding)

 

1720-1800

Oplysningstiden (nøgleord er forskning, undervisning og pædagogik - mennesket som kritisk og selvstændigt tænkende).

 

1800-1870

Romantikken (anskuelsen af verden og mennesket i et kosmisk og åndeligt perspektiv, dyrkelsen af det sjælelige).

 

1870-1900

Det moderne gennembrud (dyrkelsen af den realistiske virkelighed, frihedsidealet dyrkes (her diskuteres enevældens fald, arbejderens status og kvindens rettigheder).

 

1900-1940

Modernismen (der skrives med brudt syntaks som en konsekvens af en brudt verden, gud er faldet bort som sidste forklaringsinstans og dermed kan der ikke længere gengives et harmonisk verdensbillede, dyrkelsen af autoritativt og rationelt funderet æstetik, etik og vidensopfattelse).

 

1940-

Post-modernisme (opgør med idealerne, opfattelsen af universelle sandheder angribes, der er ikke en sandhed men mange (et digt kan ikke forstås på en måde men mange), drift mod dekonstruktion af alt som andre forsøger at holde fast i, fokus drejes mod det fragmenterede, det sammensatte og mere generelt det mangefaceterede og kalejdoskopiske perspektiv).

 

 

 

 

 

Musik:

 

-500

Antikken

 

500-1400

Middelalderen (kirkesang, melodierne i kirketonearterne havde hver sit særpræg - nogle var "hårde" andre var "bløde", først i perioden enstemmig gregoriansk kirkesang (munkesang) siden oftest flerstemmig sang typisk med understemme der hvilede på samme tone hele tiden (organum), den gregorianske sang var uden harmonier og uden akkompagnement af instrumenter, først i perioden var komponisterne anonyme senere navngivne, folkemusik, folkeviser, troubadoursang, i den sidste del af middelalderen indarbejdes rytme i kompositionerne).

 

1400-1600

Renæssancen (nøgleord er det formelle, harmoni, ligevægt, struktur, kontinuitet)

 

1600-1750

Barok (nøgleord er disharmoni, kontraster, hurtigt rytme, dynamisk, uformelt, konstant sindsstemning)

 

1750-1820

Klassisk periode (nøgleord er harmoni, langsom rytme, struktur, varierende dynamik, forskellige sindsstemninger, balance, orden)

 

1820-1915

Romantikken (nøgleord er monotoni, musikken er mere lyrisk og poetisk end abstrakt, mere melodisk end harmonisk, tonen mere farverig og varm, inspiration fra folkemusik, uformel)

 

1915-

Moderne tid (nøgleord er usædvanlige og uortodokse harmonier, kaleidoskopiske rytmer).